צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

אודות החברה

"אנליסט קופות גמל בע"מ" מתמחה בניהול חסכון ארוך טווח וחסכון לפרישה ומנהלת כיום קופת גמל מסלולית, קרן השתלמות מסלולית, קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה-חיסכון לכל ילד וקופה מרכזית לפיצויים מסלולית. מנהלי ההשקעות של החברה הינם אנשי מקצוע בעלי ותק רב בניהול השקעות ומופקדים על ניהול הנכסים באופן רציף מיום הקמתה של כל קופה.
השירותים הבנקאיים התומכים ניתנים למערך קופות הגמל על ידי הבנק הבינלאומי.
מנכ"ל "אנליסט קופות גמל בע"מ" הינה אילנה פרימו, בעלת ותק של 19 שנים בשוק ההון, ומלווה את החברה מיום הקמתה.

בעלי המניות - אנליסט קופות גמל בע"מ הינה חברת בת בבעלות מלאה של אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות   בע" מ, שהינה חברה ציבורית בשליטת מר אהוד שילוני (32.8%) ומר שמואל לב (32.8%).
לצפייה בתרשים מבנה אחזקות קבוצת אנליסט - לחץ כאן


מחלקת שירות הלקוחות של קופות גמל
לפניה באתר
לחץ כאן
בטלפון: 03-7147177
שעות הפעילות: א’-ה’ 8:30-17:00
שעות קבלת קהל: א’-ה’ 09:00-17:00

אנליסט גמל
שם הקופה
עיקרי מדיניות השקעה
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.
הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר בגילאי העמיתים בכל מסלול בכפוף להוראות הדין.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעל על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט השתלמות
שם הקופה
עיקרי מדיניות השקעה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים
שם הקופה
עיקרי מדיניות השקעה
במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
במסלול זה יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך 3 שנים.
מסלול בו תתבצענה השקעות הקופה לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקופה, ללא הטיה דרך קבע לאפיק השקעות מסוים ובכפוף להסדר התחיקתי ובלבד שמרכיב המניות בו לא יעלה בשום נקודת זמן על 10% מסך ההשקעות.

אנליסט גמל להשקעה
שם המסלול
עיקרי מדיניות השקעה
אנליסט גמל להשקעה כללי
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אנליסט גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה מניות
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה חו"ל
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה אג"ח
נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט גמל להשקעה פאסיבי-כללי
נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
אנליסט גמל להשקעה שקלי טווח קצר
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
אנליסט חיסכון לכל ילד
שם הקופה
עיקרי מדיניות השקעה
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב בין היתר, במאפייני הסיכון של המסלול.
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) קופות גמל לחיסכון: 2,188,780.2
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) קופת גמל חסכון לכל ילד: 78,483.7
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) בקרנות השתלמות: 3,476,941.9  
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) בקופה מרכזית לפיצויים: 108,115.3  
סך היקף הנכסים (באלפי ש"ח) בקופות גמל להשקעה: 94,140.7 

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה.  לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

כל הזכויות שמורות אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ ©
מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, תל אביב 6688312. טל. 03-7147147 פקס. 03-7147142 דוא"ל: analyst@analyst.co.il