קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מרכזית פיצויים ממשלתי

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול בו יושקעו לפחות 75% מנכסי המסלול במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ), באגרות חוב שקליות של מדינת ישראל ובאגרות חוב צמודות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.
מדיניות ההשקעות- שנת 2021
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-30/11/2021)
תשואה מתחילת השנה 2.67%
תשואה 12 חודשים אחרונים 2.97%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 1.06%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.88%
מדד אלפא -0.96%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1413
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 4,676
תחילת פעילות 02/2009
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-1413-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-30/11/2021)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשלתי צמודה 922 19.0
ממשלתית שקלית 1.5% 11/23 13.2
ממשלתי שקלי 324 13.0
ממשל צמודה 0923 12.8
ממשלתית שקלית 0.75% 07/22 9.3

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-30/11/2021)
אג"ח קונצרניות סחירות 20.2% מזומנים ושווי מזומנים 0.9% אג"ח ממשלתיות סחירות 78.8% 0.90% 0.90% 78.88% 78.88% 20.22% 20.22%

ריכוז נתונים לשנת 2020 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -0.52
תשואה נומינלית נטו -1.11
תשואה מצטברת (2016-2020) 2.23
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.60
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/21-11/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 12/20-11/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 11/18-10/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 12/16-11/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 12/16-11/21 מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.