קופה מרכזית לפיצויים
אנליסט מרכזית לפיצויים עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

בהתאם לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ביום 05.01.2021 הושלם החיל מיזוג קופת גמל "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות (מ.ה 2089) לתוך מסלול ההשקעה "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי (מ.ה 1413).

להודעה שפורסמה באתר לאחר השלמת המיזוג 

לעמוד של המסלול הקולט "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי" 
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 2086
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 0
תחילת פעילות 02/2013
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-2086-000

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-28/02/2022)


 

*ביום 05.01.2022 מוזג מסלול "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות (מ.ה 2086) לתוך מסלול ההשקעה הזה.


מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר
. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-02/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 03/21-02/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 03/19-02/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 03/17-02/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 03/17-02/22 מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.