אנליסט מרכזית לפיצויים כללי
אנליסט מרכזית לפיצויים כללי

עיקרי מדיניות השקעה

במסלול זה יושקעו נכסי המסלול בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
מדיניות השקעות - שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2023)
תשואה מתחילת השנה -7.07%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.46%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 6.31%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 5.35%
מדד אלפא 0.36%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 118
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 283,923
תחילת פעילות 01/1995
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000118-0118-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/05/2023)
שם נייר ערך% אחזקה
מלווה קצר מועד 912 3.3
Spdr s&p 500 etf trust 3.3
Invesco QQQ trust NAS1 3.1
מלווה קצר מועד 313 2.3
גליל 5904 2.0

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/05/2023)
מניות וני"ע סחירים אחרים 37.3% פקדונות והלוואות 1.1% השקעות אחרות 1.0% מזומנים ושווי מזומנים 16.1% אג"ח ממשלתיות סחירות 21.6% אג"ח קונצרניות סחירות 22.9% 21.60% 21.60% 22.90% 22.90% 37.30% 37.30% 1.10% 1.10% 1.00% 1.00% 16.10% 16.10%
חשיפה אפקטיבית למניות: 50.48%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 14.96
תשואה נומינלית נטו 14.63
תשואה מצטברת (2017-2021) 46.15
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.29
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.04
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

*ביום 05.01.2022 מוזג מסלול "אנליסט קופה מרכזית לפיצויים עד 10% במניות (מ.ה 2086) לתוך מסלול ההשקעה הזה.


מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר
. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-02/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 03/21-02/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 03/19-02/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 03/17-02/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 03/17-02/22 מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.