קופות גמל


אנליסט גמל אג"ח

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא י]חת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
מדיניות ההשקעות - שנת 2022
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-28/04/2022)
תשואה מתחילת השנה -2.85%
תשואה 12 חודשים אחרונים -0.20%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 1.83%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 1.84%
מדד אלפא -1.56%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 813
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 71,583
תחילת פעילות 03/2005
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0813-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-28/04/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשלתית שקלית 1.5% 11/23 4.9
גליל 5904 4.8
ממשלתי שקלי 324 4.5
ממשלתית שקלית 0.5% 04/25 4.3
ממשלתית שקלית 0.75% 07/22 3.5

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-28/04/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 49.6% פקדונות והלוואות 0.2% השקעות אחרות 3.8% מזומנים ושווי מזומנים 4.3% אג"ח ממשלתיות סחירות 42.1% 4.30% 4.30% 42.10% 42.10% 49.60% 49.60% 0.20% 0.20% 3.80% 3.80%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 4.74
תשואה נומינלית נטו 4.18
תשואה מצטברת (2017-2021) 14.59
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.54
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.01
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-4/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 5/21-4/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 05/19-04/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.