קופות גמל


אנליסט גמל חו"ל

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

מדיניות ההשקעות - שנת 2022
הצהרה בנושא ESG

נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -4.34%
תשואה 12 חודשים אחרונים -3.08%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 3.97%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 4.36%
מדד אלפא 1.44%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 818
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 43,580
תחילת פעילות 03/2006
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0818-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
T 2 3/4 04/30/2 11.6
Spdr s&p 500 etf trust 9.5
Vanguard S&P 500 etf 9.5
Ishares core s&p 500 etf 9.3
Invesco QQQ trust NAS1 6.6

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
מניות וני"ע סחירים אחרים 42.8% פקדונות והלוואות 0.8% מזומנים ושווי מזומנים 4.6% אג"ח קונצרניות סחירות 24.3% אג"ח ממשלתיות סחירות 27.6% 4.60% 4.60% 27.57% 27.57% 24.28% 24.28% 42.76% 42.76% 0.80% 0.80%
חשיפה אפקטיבית למניות: 49.10%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 5.64
תשואה נומינלית נטו 5.08
תשואה מצטברת (2017-2021) 27.07
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול מיתרת הנכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.53
שיעור דמי ניהול מההפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.11
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.05

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-4/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 5/21-4/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 05/19-04/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.