קופות גמל


אנליסט גמל שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
מדיניות ההשקעות - שנת 2022
הצהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -0.37%
תשואה 12 חודשים אחרונים -0.25%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 0.01%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.14%
מדד אלפא -0.12%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 815
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 65,959
תחילת פעילות 11/2003
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0815-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
מקמ 113 21.1
מקמ 223 10.6
מלווה קצר מועד 912 9.0
מלווה קצר מועד 1212 7.5
מלווה קצר מועד 1012 7.0

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 17.1% השקעות אחרות 0.7% מזומנים ושווי מזומנים 12.5% אג"ח ממשלתיות סחירות 69.7% 12.50% 12.50% 69.70% 69.70% 17.10% 17.10% 0.70% 0.70%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 0.21
תשואה נומינלית נטו -0.27
תשואה מצטברת (2017-2021) 1.39
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.48
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.01
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-4/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 5/21-4/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 05/19-04/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.