אנליסט קופת גמל - מסלול לבני 50-60

עיקרי מדיניות השקעה

הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול, בכפוף להוראות הדין

מדיניות ההשקעות - שנת 2022

הצהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -6.49%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.55%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 6.46%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 5.40%
מדד אלפא 0.60%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 9731
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 1,609,110
תחילת פעילות 01/2016
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
51188046-00000000000811-9731-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
Spdr s&p 500 etf trust 6.3
מקמ 113 3.4
מלווה קצר מועד 1012 3.1
מלווה קצר מועד 622 3.1
מלווה קצר מועד 912 2.3

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
מניות וני"ע סחירים אחרים 34.5% פקדונות והלוואות 2.5% השקעות אחרות 0.4% מזומנים ושווי מזומנים 17.9% אג"ח קונצרניות סחירות 17.2% אג"ח ממשלתיות סחירות 27.5% 17.90% 17.90% 27.50% 27.50% 17.20% 17.20% 34.50% 34.50% 2.50% 2.50% 0.40% 0.40%
חשיפה אפקטיבית למניות: 46.00%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 14.08
תשואה נומינלית נטו 13.46
תשואה מצטברת (2017-2021) 45.78
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.55
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.04
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.03

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-4/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 5/21-4/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 05/19-04/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 04/17-05/22  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.