קופות גמל


אנליסט קתדרה אג"ח

עיקרי מדיניות השקעה

במסלול זה תושקע לפחות 50% מהיתרה הצבורה באגרות חוב, כהגדרתן בהסדר התחוקתי. יתרת נכסי המסלול תושקע בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת.
לצפייה במדיניות ההשקעות לשנת 2015 - לחץ כאן
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 732
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 21,318
תחילת פעילות 09/2001
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0732-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל שקלית 0120 8.3
גליל 5903 6.8
ממשל שקלית 0219 5.0
ממשל שקלית 0122 4.2
ממשל שקלית 0323 3.7

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
אג"ח קונצרניות סחירות  28.6% מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 0.7% פקדונות והלוואות 0.6% השקעות אחרות 2.7% מזומנים ושווי מזומנים 20.9%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 46.4% 20.92% 20.92% 46.45% 46.45% 28.63% 28.63% 0.70% 0.70% 0.60% 0.60% 2.70% 2.70%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 1.16
תשואה נומינלית נטו 0.52
תשואה מצטברת (2011-2015) 18.82
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול מיתרת הנכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.64
שיעור דמי הניהול מהפקדות שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.41
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.01
*תשואה נומינאלית ברוטו משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה.

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-7/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 7/21-6/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 07/19-06/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 07/17-06/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 07/17-06/22  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.