קופות גמל


אנליסט קתדרה כללי

עיקרי מדיניות השקעה

מסלול אשר מרכיב המניות בו, לא יעלה, בשום נקודת זמן, על 20% מסך ההשקעות ואילו יתרת השקעותיו יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי, שיהיו בתוקף באותה העת.
לצפייה במדיניות ההשקעות לשנת 2015 - לחץ כאן
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 730
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 78,718
תחילת פעילות 09/2001
הבנק המתפעל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
קידוד מוצר:
511880460-00000000000811-0730-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל משתנה 0817 5.3
ממשל שקלית 0122 5.0
ממשל שקלית 0120 3.7
גליל 5903 3.0
ממשל שקלית 0219 2.9

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/12/2015)
אג"ח קונצרניות סחירות  36.7% מניות  ו וני"ע סחירים  אחרים 18.5% פקדונות והלוואות 1.0% השקעות אחרות 1.0% מזומנים ושווי מזומנים 14.6%  אג"ח ממשלתיות  סחירות 28.2% 14.60% 14.60% 28.20% 28.20% 36.70% 36.70% 18.50% 18.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 1.71
תשואה נומינלית נטו 0.99
תשואה מצטברת (2011-2015) 18.51
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.71
שיעור דמי ניהול מהפקדות שגבתה הקופה שנתי בפועל 1.21
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02
*תשואה נומינלית ברוטו משנת 2011 או שנת פעילות ראשונה

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 01/22-7/22; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 7/21-6/22; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 07/19-06/22; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 07/17-06/22; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 07/17-06/22  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.