צור קשר
צור קשר
 *6646
אנליסט גמל להשקעה פאסיבי - כללי

עיקרי מדיניות השקעה

  מדיניות השקעות- שנת 2021
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/10/2021)
תשואה מתחילת השנה 9.15%
תשואה 12 חודשים אחרונים 14.63%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 7.13%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.00%
מדד אלפא
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 7843
ח.פ החברה המנהלת 511880460
היקף נכסים באלפי ש''ח 4,775
תחילת פעילות 12/2016
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000007833-7843-000

אחזקות בולטות בקופה
(מעודכן ל-31/10/2021)
שם נייר ערך% אחזקה
הראל סל תא 125 8.3
פסגות ETF תא 125 8.3
פסג.תלבונד מאגר 6.6
) תל בונד מאגר00) תכלית סל 6.6
) תל בונד מאגר0A) ETF קסם 6.6

התפלגות נכסי הקופה באחוזים
(מעודכן ל-31/10/2021)
מניות וני"ע סחירים אחרים 43.6% מזומנים ושווי מזומנים 12.8% אג"ח ממשלתיות סחירות 3.7% אג"ח קונצרניות סחירות 40.0% 12.79% 12.79% 3.70% 3.70% 39.96% 39.96% 43.56% 43.56%

ריכוז נתונים לשנת 2020 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 3.63
תשואה נומינלית נטו 2.95
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.05
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 4.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.66
שיעור דמי ניהול ממהפקדות שגבתה הקופה בממוצע שנתי בפועל 0.00
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.17
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.04

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/21-10/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 11/20-10/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 11/18-10/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 11/16-10/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 11/16-10/21  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.