אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ

רמות סיכון עיקריות

מניסיוננו, קביעת מדיניות השקעות מתאימה לאחר בירור ענייני ומקיף היא המפתח להשקעה ארוכת טווח מוצלחת בשוק ההון. אנו מציעים ללקוחותינו מסלולי השקעה מותאמים בניהול אישי צמוד:

רמת סיכון זניחה (ללא מניות) - מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה לשמור לטווח ארוך על ערך השקעתו ביחס למדד המחירים לצרכן בתוספת תשואה צנועה. 100% מנכסי תיק ההשקעות מושקעים באגרות חוב ובפיקדונות.

רמת סיכון נמוכה (עד 10% מניות)
- מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה בטווח הארוך לשמור על ערך השקעתו ביחס למדד המחירים לצרכן אך גם רוצה ליהנות מאפשרות לתשואה ריאלית על ידי חשיפה של עד 10% מתיק ההשקעות לשוק המניות  השילוב של רכיב מניות נמוך עם לפחות 90% אגרות חוב ופקדונות מאפשר תשואות יציבות יחסית יחד ,גם להינות במידת מה מתקופות גיאות בשוקי המניות.

רמת סיכון מתונה (עד 20% מניות)
- מסלול זה מותאם למשקיע רוצה להינות מאפשרות לשתואה עודפת על מדד המחירים לצרכן על ידי חשיפה של עד 20% מתיק ההשקעות לשוק המניות. השילוב של מניות ואגרות חוב מאפשר מחד גיסא, תשואות יציבות לאורך זמן עם אפשרות לתנודתיות ולירידת קרן בטווח הקצר ומאידך, מאפשר גם להינות מתקופות גאות בשוקי המניות בטווח הארוך.

רמת סיכון בינונית (עד 30% מניות)
- מסלול זה מותאם למשקיע שרוצה ליהנות מכל העולמות יחדיו- גם חשיפה למניות בשיעור משמעותי של עד 30% וגם מרכיב של אג"ח בחשבונו. השילוב הנ"ל של מניות ואגרות חוב מעניק לטווח הארוך הגנה על חלק מכספו ומאפשר להינות בטווח זה מגאות אפשרית בבורסה בארץ או בחו"ל עם אפשרות לשחיקת חלק מקרן ההשקעה בתקופות של ירידות בשוקים.

רמת סיכון בינונית גבוהה (עד 50% מניות) - מסלל זה מתאים למשקיע שמחפש חשיפה גבוהה לשוק המניות אך רוצה לשמור מרכיב של לפחות 50% מתיק ההשקעות שלו באגרות חוב ופיקדונות כששאר התיק יושקע במניותץ החשיפה המוגברת למניות צפויה להציג תשואה עודפת משמעותית על מדד המחירים לצרכן, עם זה המשקיע במסלול זה צריך להיות מודע לאפשרות לתנודתיות ביחס למסלולים סולידיים יותר הכוללת אפשרות לשחיקת הקרן בצורה משמעותית ובמיוחד בטווח הקצר.

רמת סיכון גבוהה (עד 100% מניות) - מסלול זה עשוי ליצור את התשואה הגבוהה ביותר מבין המסלולים לאורך זמן. מטרת המסלול היא להציג תשואה העולה על מדדי השוק הרלוונטים בטווח הארוך. המשקיע במסלול זה צריך להיות מודע לתנודתיות הגדולה שמאפיינת תיק השקעות מוטה מניות והסיכון הכרוך בהשקעה במניות בטווח הקצר והבינוני וכמו כן על אפשרות לשחיקת קרן ההשקעות בשיעור של עשרות אחוזים.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לצרכי הלקוח. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה תאגיד קשור לאנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ולאנליסט קופות גמל בע"מ, ויש לה זיקה לקרנות הנאמנות ולקופות הגמל המנוהלות על ידן, בהתאמה.

ניהול תיקי השקעות