הצהרה בנושא ESG


אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ (להלן: "החברה") רואה חשיבות בקביעת מדיניות בנושא ESG (Environment, Social, Governance) מתוך אמונה כי שיקולים אלו יכולים לסייע הן בניהול סיכונים בטווח הארוך, הן בהשאת רווחים והן בקידום ערכים חברתיים וסביבתיים שהם מעבר לבחינה כלכלית גרידא של התאגידים.
מדיניות ה- ESG שלנו כוללת בתוכה שיקולים כמותיים ואיכותיים באחריות חברתית וסביבתית של תאגיד, בממשל התאגידי שלו וכן בהשפעת עסקיו, השקעותיו וכלל פעילותו על החברה והקהילה. אנו מאמינים כי הדרך הנכונה היא לשלב שיקולי השקעה לפי ערכים אלו בשיקולי ההשקעה הפיננסיים. בתוך כך, קבענו את הכללים להלן:

שיקולים בהיבטים סביבתיים

במסגרת תהליך הבחינה של החלטות השקעה, עשויים להיבחן בין היתר הנושאים הבאים: שקיפות על פליטות פחמן ויעדים להפחתה, מודעות של המנפיק לסיכונים סביבתיים וצמצום השפעות הסביבתיות השליליות, וכן קנסות ואירועים סביבתיים שעשויים להשפיע על פעילות המנפיק.

שיקולים בהיבטים חברתיים

במסגרת תהליך הבחינה של החלטות ההשקעה, עשויים להיבחן בין היתר הנושאים הבאים: המשאב האנושי לרבות גיוון כח העבודה, תחלופת עובדים, הדרכות והכשרות ועוד; בטיחות לרבות מדיניות ואירועים בטיחותיים בחברה, שקיפות של תאונות עבודה ועוד; והיבטים נוספים שקשורים למחזיקי עניין נוספים ביניהם ספקים ולקוחות.

שיקולים בהיבטי ממשל תאגידי

במסגרת תהליך הבחינה של החלטות ההשקעה, עשויים להיבחן בין היתר הנושאים הבאים: כשירות ואפקטיביות הדירקטוריון, איכות תהליכי ביקורת וממשקי החברה מול בעלי מניותיה והיבטים של ניהול סיכונים, ציות ואכיפה, ואבטחת מידע וסייבר.
 

שיקולים כלליים

המדיניות כוללת מדרג של סיכונים והיבטי ESG תלויי ענף פעילות של המנפיק. כך לדוגמא, סיכונים סביבתיים עשויים לקבל משקל כמותי ואיכותי גבוה יותר בענפים תעשייה, נדל"ן ואנרגיה וחיפושי נפט. דוגמא נוספת, סיכוני ממשקל תאגידי עשויים לקבל משקל כמותי ואיכותי גבוה יותר בענפים בנקים, ביטוח, שירותים פיננסיים והשקעה ואחזקות.

מתודולוגית בדיקה:

החברה תבחן את הנושאים שלעיל כולם או חלקם בעצמה ו/או באמצעות יועץ חיצוני. בשקלול כל הנושאים, תינתן דירוג ובהתאם יחושב ציון משוקלל למנפיק. אחת לשנה, החברה תבחן את כלל ציוני המנפיקים, כאשר בנוגע ל- 20% מהמנפיקים שקיבלו בשקלול את ציוני ה- ESG הנמוכים ביותר, תידרש התייחסות נוספות אשר תסביר ותדגיש את רציונל ההשקעה על אף הערכה, וכן יידרש אישור סמנכ"ל ההשקעות.

ככל ולא יבחנו מכלול הנושאים, תידרש התייחסות של החברה, לכל הפחות, לעניין איכות הממשל התאגידי בכתב במסגרת המלצות ההשקעה שלה.

יובהר, הכללים בהצהרה זו לא יחולו על מנפיקים של ניירות שנבחרו לקרנות מומנטום, קרנות מודל ומנפיקים בחו"ל, קרנות מחקות ו/או כל קרן אחרת כפי שיוחלט על ידי מנהל הקרן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.