אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

אודות החברה

חברת "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" מנהלת 42 קרנות נאמנות בהתמחויות שונות. מרבית הקרנות מתאימות להשקעה לטווחים בינוניים וארוכים. החברה מתמחה בניתוח כלכלי של ני"ע אשר לאורך השנים העניק ערך מוסף ממשי למשקיעים בקרנות הנאמנות.
מנכ"ל "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" הינו אלון אגושביץ, בעל וותק של מעל 20 שנים בשוק ההון.

מוקד היועצים
באתר:
לחץ כאן
בטלפון: 073-2037355
שעות הפעילות: א’-ה’ 9:00-17:00
אנליסט קרנות מחקות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט ATF מחקה (4D) אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל
5135082
אנליסט ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל
5133236
אנליסט ATF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ישראל EW-TOP 100
5133905
אנליסט ATF מחקה (4D) BlueStar E-Commerce, Payment and Logistics Index
5133988
אנליסט ATF מחקה (4D) אינדקס תחבורה עתידית חו"ל
5132907
אנליסט ATF מחקה (4A) אינדקס ת"א - 125 מומנטום ענפי
5135165
אנליסט קרנות מניות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט (BDC (4D
5132840

אנליסט (4B) מניות ת"א 125 במומנטום 
5115027

אנליסט (4D) אסיה ללא יפן
5132741
אנליסט תעשיות (4B)  קרן נאמנות
5120837
אנליסט (4B) מניות ישראל LARGE & MID CAP
5101258
אנליסט (5C) אסטרטגיות
5104328
אנליסט (4B) מניות SMALL CAP ישראל
5126685
אנליסט נדל"ן (4B) קרן נאמנות
5101266
אנליסט מניות (4B) קרן נאמנות
5120811
אנליסט (4D) טכנולוגיות חו"ל
5101092
אנליסט מניות גלובלית (U.S.(4D - קרן נאמנות
5105929
אנליסט (4D) מניות חו"ל 
5119144
אנליסט  4D)Quantex)  מניות ארה"ב ESG במומנטום
5135231
אנליסט 4A)Quantex)  מניות NASDAQ במומנטום מנוטרלת מט"ח
5135249
אנליסט קרנות גמישות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט גמישה (4D)- קרן נאמנות
5120795
אנליסט השקעות (4D) קרן נאמנות
5101639
אנליסט קרנות מניות ואג''ח
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט (1A)(!)י 10/90
5134747
אנליסט (2B)י 30/70
5134739
אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
5129655
אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30%-קרן נאמנות
5120894
אנליסט ( 2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
5113709
אנליסט 10/90 (1A)
5114350
אנליסט (1C) אג"ח מדינה +10%-קרן נאמנות
5120910
אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
5115803
אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90
5118963
אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80
5125109
אנליסט (2A) 15/85
5131263
אנליסט (1A)י 5/95
5113725
אנליסט 20/80 (2B)-קרן נאמנות
5116033
אנליסט קרנות אג''ח וכספיות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט (OB) סולידית LV
5130950
אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 3 הבנק הבילאומי
5129994
אנליסט (OA) מדינה
5130075
אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבילאומי
5129986
אנליסט (0B)(!) אג"ח קונצרני
5128384
אנליסט (0B) (!) אג"ח- קרן נאמנות
5110523
אנליסט (00) כספית שקלית
5120852
אנליסט (00) שקלית קונצרנית ללא מניות
5115225


אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי
5116934


אנליסט (0A) אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים
5118328

אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
5119607
אנליסט (0A)(!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
5119672
אנליסט (00) כספית שקלית עם קונצרני
5121140
אנליסט (0D) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
5104237
אנליסט (0A) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
5121777
אנליסט (OD) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $
5130968
אנליסט (OA) (!) אג"ח רכיב בטוחה 
5131651

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה כאן.   *ט.ל.ח. אג"ח שאינן בדירוג השקעה -אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB מודל דירוג פנימי ואנליסט (OA) אג”ח ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית שקלית ואנליסט (00) כספית שקלית עם קונצרני שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי).
סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה , עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות , כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן.

שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).


להלן פירוט העדכונים שבוצעו בקרנות:

(עודכן בתאריך: 20.3.22) 

* קרן אנליסט ATF מחקה (4D) אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל - ישראל היא קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 23.2.2022. 

* שמות הקרנות: אנליסט (2B)י 30/70 ו-אנליסט (1A)י 10/90 שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 13.1.2022. הקרנות נמצאות בהתאמת נכסים למדיניות ההשקעות עד לתאריך 26.2.22.

*הסיווגים של הקרנות האקטיביות לעיל בהתאם לרשימת הכותרות המאפיינות לקרנות בניהול אקטיבי בחוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות, מיום 12.4.21 כפי שעודכנה ביום 13.6.21 ונכנסה לתוקף ביום 1.7.21.

*ביום 20.7.2021 מוזגה קרן "אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות" (5114335) לקרן "אנליסט (0A)(!) פיזור רחב ללא מניות" (5119672) (ראו דיווח 2021-03-055486).

*הקרן אנליסט ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל היא קרן חדשה. תחילת הצעת היחידות בקרן הינה ביום 13.5.2021, מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות הינו באותו היום.

* אנליסט 4D) Quantex) מניות ארה"ב ESG במומנטום ואנליסט 4A) Quantex) מניות NASDAQ במומנטום מנוטרלת מט"ח הן קרנות חדשות שיחידותיהן מוצעות לציבור החל מיום 22.3.2022. התאמת נכסי הקרנות למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 6.5.2022.

*עד ליום 1.3.2022 היה שם הקרן אנליסט (4B) מניות במומנטום, בתאריך 2.3.2022 שונה שם הקרן לאנליסט (4B) מניות ת"א 125 במומנטום.* החל מיום 27.4.2021 השתנה שכר מנהל הקרן בקרנות הנאמנות שלהלן:

 שם הקרן

שיעור שכר מנהל הקרן לפני השינוי

שיעור שכר מנהל הקרן אחרי השינוי

אנליסט מניות קרן נאמנות(4B) (מספר קרן: 5120811)

2.12%

2.08%

אנליסט מניות ממוקדת (4B) (מספר קרן: 5115027)

2.12%

2.08%

שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן

* החל מיום 1.4.2021 יופחת שכר הנאמן בקרנות הנאמנות שלהלן, כדלקמן:

 

מספר הקרן

שם הקרן

שיעור שכר הנאמן טרם השינוי

שיעור שכר הנאמן לאחר השינוי

5119607

אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

0.03%

0.025%

5116934

אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי

0.04%

0.03%

5130950

אנליסט (0B) תיק LV

0.04%

0.03%

5110523

אנליסט (0B)(!) אג"ח - קרן נאמנות

0.035%

0.03%

5128384

אנליסט (0B)(!) אג"ח קונצרני

0.04%

0.03%

5104237

אנליסט (0D)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות

0.04%

0.025%

5130968

אנליסט (0D)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות נקובה $

0.04%

0.03%

5113725

אנליסט (1A) אג"ח סולידי + 5% מניות

0.04%

0.03%

5123450

אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט

0.04%

0.03%

5113709

אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

0.04%

0.03%

5129655

אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

0.04%

0.03%

5120894

אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% - קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5127246

אנליסט (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

0.04%

0.03%

5126685

אנליסט (4B) מניות Mid Cap  קטנות

0.04%

0.03%

5101258

אנליסט (4B) מניות ישראל

0.04%

0.03%

5119144

אנליסט (4D) מניות חו"ל

0.04%

0.03%

5104328

אנליסט (5C) מניות ואסטרטגיות

0.04%

0.03%

5114350

אנליסט 10/90 (1A)

0.04%

0.03%

5116033

אנליסט 20/80 (2B) - קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5120795

אנליסט גמישה (4D) - קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5101639

אנליסט השקעות (4D) קרן נאמנות

0.04%

0.025%

5101092

אנליסט טכנולוגיות (4D) קרן נאמנות

0.04%

0.025%

5120811

אנליסט מניות (4B) קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5105929

אנליסט מניות גלובלית (U.S. (4D - קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5115027

אנליסט מניות ממוקדת (4B)

0.04%

0.03%

5101266

אנליסט נדל"ן (4B) קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5120837

אנליסט תעשיות (4B) קרן נאמנות

0.04%

0.03%

5129986

אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח  - תיק 2 הבנק הבינלאומי

0.04%

0.03%

5129994

אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח  - תיק 3 הבנק הבינלאומי

0.04%

0.03%

5115225

אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות

0.04%

0.03%

5119672

אנליסט (0A) (!) פיזור רחב ללא מניות

0.04%

0.03%

5114335

אנליסט (0A) אג"ח ללא מניות

0.04%

0.03%

5130075

אנליסט (0A) מדינה – AA ומעלה

0.04%

0.03%


(לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 30.3.2021, מס' אסמכתא: 2021-04-050277)* הקרן "אנליסט (
D4) מניות מוחזקות בקרנות גידור" היא קרן חדשה. תחילת הצעת היחידות בקרן הינה ביום 6.4.2021, מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן הינו ביום 20.5.2021.

*הקרן " אנליסט ATF (4Dאינדקס תחבורה עתידית חו"ל" היא קרן חדשה. תחילת הצעת היחידות בקרן הינה ביום 11.3.2021, מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן הינו ביום 16.3.2021

* הקרן " אנליסט (4D) BDC " היא קרן חדשה. תחילת הצעת היחידות בקרן הינה ביום 1.3.2021, מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן הינו ביום 14.4.2021.

* הקרן "אנליסט (4D) אסיה ללא יפן" היא קרן חדשה. תחילת הצעת היחידות בקרן הינה ביום 17.2.2021, מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן הינו ביום 2.4.2021.

החל מיום 01.01.2021 השתנה שכרו של מנהל הקרן בקרנות הנאמנות שלהלן, כדלקמן:

הקרן

שיעור שכר מנהל הקרן טרם השינוי

שיעור שכר מנהל הקרן לאחר השינוי

1.    אנליסט 10/90 (1A) (מספר קרן: 5114350)

0.66%

0.74%

2.    אנליסט (B2) פיזור רחב 20/80 (מספר קרן: 5125109)

0.69%

0.75%

3.    אנליסט (1A) אג"ח סולידי + 5% מניות (מספר קרן: 5113725)

0.49%

0.59%

4.    אנליסט (0A) מדינה – AA ומעלה (מספר קרן: 5130075)

0.53%

0.49%

5.    אנליסט (2A)י 15/85 (מספר קרן: 5131263)

0.65%

0.50%

6.  אנליסט )(0B)!) אג"ח קונצרני (מספר קרן: 5128384)

0.65%

0.75%

7.    אנליסט (00) שקלית מנוהלת ללא מניות (מספר קרן: 5115225)

0.55%

0.60%

8.  אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5123450)

0.50%

0.55%

9.  אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5129655)

0.60%

0.69%

10. אנליסט מניות (4B) קרן נאמנות (מספר קרן: 5120811)

2.09%

2.12%

11. אנליסט (0A)(!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים (מספר קרן: 5131651)

0.69%

0.50%

12. אנליסט מניות ממוקדת (4B) (מספר קרן: 5115027)

2.06%

2.12%(לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 30.12.2020, מס' אסמכתא: 2020-03-135139, 2020-03-135136)

עד ליום 31.12.2020 שם הקרן היה אנליסט (00) כספית. החל מיום 1.1.2021 שונה שם הקרן לאנליסט (00) כספית שקלית (לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 28.12.2020, מס' אסמכתא: 2020-03-133744)

עד ליום 31.12.2020 שם הקרן היה אנליסט (00) כספית ללא נע"מ. החל מיום 1.1.2021 שונה שם הקרן לאנליסט (00) כספית שקלית עם קונצרני (לפרטים ראה דיווח מידי מיום 28.12.2020, מס' אסמכתא: 2020-03-133741)

החל מיום 21.12.2020 ירד שכר הנאמן בקרן אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90 (מספר קרן: 5118963).

שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן:

לפני השינוי: 0.04%.

לאחר השינוי: 0.03%.

(לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 17.12.2020, מס' אסמכתא: 2020-04-129118)

* הנאמן מודיע כי החל מיום 2.10.20 יורד שכרו כדלהלן:
1. שם הקרן: אנליסט (00) מדדית ללא מניות (מספר קרן:5116363)
שיעור השכר מהשווי הנקי המוצע של נכסי הקרן:
לפני השינוי: 0.03%
לאחר השינוי: 0.030%
יובהר כי נאמן הקרן מודיע בזאת על כך שמיום 01/08/2020 שכר נאמן הקרן יהיה בשיעור של 0.03% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן וזאת עד ליום 31/07/2021. החל מיום 01/08/2021 שכר נאמן הקרן יהיה בשיעור של 0.04% מהשווי כאמור.


שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן:

לפני השינוי: % 0.04 

לאחר השינוי: % 0.03 
(לפרטים ראה דיווח מידי מיום 02.11.2020 מס' אסמכתא: 2020-04-118314)


* החל מיום 1.9.20 ירד שכר הנאמן בקרן- אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80 (מספר קרן: 5125109)

שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן:

לפני השינוי: % 0.04 

לאחר השינוי: % 0.03 

(לפרטים ראה דיווח מידי מיום 30.8.2020, מס' אסמכתא: 2020-04-095427)

* אנליסט (OA)(!) אג"ח רכיב בטוחה ופיננסיים  היא קרן חדשה, תחילת הצעת היחידות בקרן היא 10.8.20. מועד סיום התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן הינו 23.9.20


*הנאמן מודיע כי החל מיום 01/08/21 יורד שכרו כדלהלן:
החל מיום 1.8.21 ירד שכר הנאמן בקרן- אנליסט (C1) אג"ח מדינה+ 10%- קרן נאמנות (מספר קרן: 5120910) ובקרן אנליסט (A1) חסכון סולידי עד שנתיים (מספר קרן: 5115803), כדלקמן:

שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן:
לפני השינוי: 0.03%
לאחר השינוי: 0.030%