אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

אודות החברה

חברת "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" מנהלת קרנות נאמנות בהתמחויות שונות. מרבית הקרנות מתאימות להשקעה לטווחים בינוניים וארוכים. החברה מתמחה בניתוח כלכלי של ני"ע אשר לאורך השנים העניק ערך מוסף ממשי למשקיעים בקרנות הנאמנות.
מנכ"ל "אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ" הינו אלון אגושביץ, בעל וותק של מעל 20 שנים בשוק ההון.

מוקד היועצים
באתר:
לחץ כאן
בטלפון: 073-2037355
שעות הפעילות: א’-ה’ 9:00-17:00
אנליסט קרנות מחקות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט ATF מחקה (4D) אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל
5135082
אנליסט ATF מחקה (40) אינדקס בנקים וביטוח ישראל
5133236
אנליסט ATF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ישראל EW-TOP 100
5133905
אנליסט ATF מחקה (4D) אינדקס תחבורה עתידית חו"ל
5132907
אנליסט ATF מחקה (4A) אינדקס ת"א - 125 מומנטום ענפי
5135165
אנליסט קרנות מניות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט (BDC (4D
5132840

אנליסט (4B) מניות ת"א 125 במומנטום 
5115027

אנליסט (4D) אסיה ללא יפן
5132741
אנליסט תעשיות (4B)  קרן נאמנות
5120837
אנליסט (4B) מניות ישראל LARGE & MID CAP
5101258
אנליסט (5C) אסטרטגיות
5104328
אנליסט (4B) מניות SMALL CAP ישראל
5126685
אנליסט נדל"ן (4B) קרן נאמנות
5101266
אנליסט מניות (4B) קרן נאמנות
5120811
אנליסט (4D) טכנולוגיות חו"ל
5101092
אנליסט מניות גלובלית (U.S.(4D - קרן נאמנות
5105929
אנליסט (4D) מניות חו"ל 
5119144
אנליסט  4D)Quantex)  מניות ארה"ב ESG במומנטום
5135231
אנליסט 4A)Quantex)  מניות NASDAQ במומנטום מנוטרלת מט"ח
5135249
אנליסט קרנות גמישות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט גמישה (4D)- קרן נאמנות
5120795
אנליסט השקעות (4D) קרן נאמנות
5101639
אנליסט קרנות מניות ואג''ח
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט (1A)(!)י 10/90
5134747
אנליסט (2B)י 30/70
5134739
אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
5129655
אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30%-קרן נאמנות
5120894
אנליסט ( 2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
5113709
אנליסט 10/90 (1A)
5114350
אנליסט (1C) אג"ח מדינה +10%-קרן נאמנות
5120910
אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
5115803
אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90
5118963
אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80
5125109
אנליסט (2A) 15/85
5131263
אנליסט (1A)י 5/95
5113725
אנליסט 20/80 (2B)-קרן נאמנות
5116033
אנליסט קרנות אג''ח וכספיות
שם הקרן
מספר נייר ערך
פרטים נוספים
לרכישה
אנליסט (OB) סולידית LV
5130950
אנליסט (OA) מדינה
5130075
אנליסט (00) עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבילאומי
5129986
אנליסט (0B)(!) אג"ח קונצרני
5128384
אנליסט (0B) (!) אג"ח- קרן נאמנות
5110523
אנליסט (00) כספית שקלית
5120852
אנליסט (00) שקלית קונצרנית ללא מניות
5115225


אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי
5116934


אנליסט (0A) אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים
5118328

אנליסט (00) אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות
5119607
אנליסט (0A)(!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות
5119672
אנליסט (00) כספית שקלית עם קונצרני
5121140
אנליסט (0D) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
5104237
אנליסט (0A) (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
5121777
אנליסט (OA) (!) אג"ח רכיב בטוחה 
5131651

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת. *אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. *רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. *אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. *אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח על תשואה דומה בעתיד.

 פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות. רכישת יחידות בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים בלבד. *שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה כאן.   *ט.ל.ח. אג"ח שאינן בדירוג השקעה -אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה (למעט בקרנות הנאמנות: אנליסט ((OB מודל דירוג פנימי ואנליסט (OA) אג”ח ללא מניות, בהן יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים מהיום שבו החלה החריגה ולמעט אנליסט (0O) כספית שקלית ואנליסט (00) כספית שקלית עם קונצרני שבהן יש להתאים את מדיניות ההשקעות באופן מיידי).

סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil  ומעלה או דירוג מקביל לו) וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות , כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן.

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);

לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי על אף האמור לעיל, הקרנות שבניהול מנהל הקרן לא תיצורנה חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה.

יצוין כי במידה ודירוג אג"ח כאמור הינו בדירוג AAil (דהיינו, לא כולל AAil מינוס או דירוג מקביל לו) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, לא תחשב נטולת זיקה לעניין זה. יובהר כי בהתאם להנחיות הדין, לא תחשב חברה לחברה נטולת זיקה לישראל עד ליום 07.11.2024 ככל שאגרות חוב שלה היו רשומות למסחר בישראל ערב יום 07.11.2021.

"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו.

"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל.

יובהר, כי מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה ו/או אג"ח של חברה נטולת זיקה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות בקרנות בכפוף לעמידה בתנאי ההוראה.