אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ

שאלות ותשובות

האם בפרסום הכולל מיקום של קרן לתקופה מסוימת ביחס לפרמטר מסוים (כגון תשואת הקרן), נדרש מנהל הקרן להציג את מיקומה של הקרן ביחס לפרמטר זה גם ביחס לתקופות אחרות המוצגות באותו פרסום?
 
מהי קרן נאמנות?*

בפשטות, קרן נאמנות הינה סוג של שותפות השקעה. אפשר לראות זאת כקבוצת אנשים בעלי יעדי השקעה דומים, אשר במקום לפעול בנפרד, מאגדים יחד את כספם. הם שוכרים מנהל מקצועי שישקיע את כספם בני"ע, זאת ע"פ הגדרה מראש לגבי סוגי ניירות הערך בהם מותר לקרן להשקיע (כמוגדר בתשקיף הקרן). קרנות הנאמנות פועלות תחת חוק "השקעות משותפות בנאמנות 1994". החוק קובע לאילו גופים יש אישור להקים קרנות, מהם התנאים להקמת קרן ומהם התנאים והחובות בניהול קרן ותפעולה. רשות ני"ע היא הגוף המפקח והיא מאשרת את תשקיפי הקרנות ועוקבת אחר מילוי הוראות החוק ותקנות ההשקעה. לכל קרן קיים "תשקיף" המפרט את מדיניות ההשקעות של הקרן ומספק פרטים אודות מנהל הקרן והקרן עצמה.

כיצד קונים ומוכרים קרן נאמנות?

ניתן לתת הוראות לרכישה או לפדיון של קרן נאמנות ע"י העברת הוראות דרך יועץ ההשקעות או אתר האינטרנט של חבר הבורסה (בנק או בתי השקעות פרטיים) דרכו אתה סוחר.

מהן יחידות ההשתתפות?

כל קרן נאמנות מורכבת מיחידות השתתפות אשר מקנות לבעליהן זכות שווה בנכסי הקרן וברווחיה באופן יחסי למספר היחידות שרכשו. יחידות השתתפות מחושבות ע"י חלוקת מחיר הרכישה של נכסי הקרן  במחיר היחידה (לא כולל שיעור הוספה).

מהו משמעות סימן הקריאה בשם הקרן?

אג"ח שאינן בדירוג השקעה = אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. לקרנות שאינן בעלות סימן קריאה - במקרה בו ירד דירוג אג“ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג ההשקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום החישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. לדוגמא, בקרן שמדיניות ההשקעה אינה חשופה למניות כלל, אם אין סימן קריאה - סימן שהקרן לא משקיעה כלל באג"ח בדירוגים נמוכים.

סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה , עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי (להלן- חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים:

שיעור כולל של חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות , כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן.

שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).

שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות.

מהו התשקיף של קרן נאמנות?

מסמך המשמש להצעה של קרן נאמנות לציבור. מכיל את המידע הנחוץ להחלטה האם לרכוש את יחידות ההשתתפות המוצעות. התשקיף בנוי עפ"י קריטריונים הקבועים בחוק השקעות משותפות בנאמנות, ובהתאם לדרישות של רשות ניירות ערך. בתשקיף מפורטים מדיניות ההשקעות בקרן, תיאור מנהל הקרן, תיאור ההשקעות שבוצעו בשנת הכספים שחלפה, העמלות ששולמו ועוד. באתר האינטרנט של אנליסט ניתן למצוא את תשקיפי כל קרנות הנאמנות המנוהלות ע"י אנליסט.

כיצד עוקבים אחר ביצועי הקרן?

את הפרטים העיקריים אודות הקרן ניתן למצוא בקלות במדורים הכלכליים בעיתונים ובאינטרנט. הפרטים האלו כוללים בין היתר את התשואה היומית של הקרן ואת ביצועיה מתחילת החודש והשנה - וזאת כדי שהמשקיע יישאר עם אצבע על הדופק בנוגע לביצועי הקרן. התשואות המופיעות הן תשואות נטו, בניכוי דמי ניהול.

כיצד לבחור קרן נאמנות?

כאשר בוחרים אפיק השקעה, תמיד מפתה לבחור את זה בעל התשואה הגבוהה ביותר. אך זו לא בהכרח הדרך הנכונה להשיג את יעדי ההשקעה שלך. הבחירה שלך צריכה להתבסס על הסיבות שבגללן אתה מעוניין להשקיע. התחל בכך שתשאל את עצמך מספר שאלות: מהו אורך תקופת ההשקעה? במידה ותקופת ההשקעה המבוקשת הינה קצרה (פחות משנה) עליך לבחון אפשרות של השקעה בקרן שיקלית על פני קרן אג"ח או מניות. אם בכוונתך להשקיע לטווח ארוך, מומלץ להגדיל את חלק המניות בתיק. מהו הסיכון הפוטנציאלי שאני מוכן לקחת? על אף שבחירת הקרן צריכה להתבסס בעיקר על יעדי ההשקעה ואורך זמן ההשקעה, יש מקום לבחון גם את יחסך לסיכון. בהכללה נאמר כי קיים יחס ישיר בין מידת הסיכון לבין התשואה הצפויה. משקיעים המוכנים לקחת סיכון רב יותר ישקיעו את מרבית כספם בקרנות מנייתיות ואילו משקיעים שמרניים יטו להשקעה באפיק סולידי יותר.

מהם היתרונות בהשקעה באמצעות קרן נאמנות?*

פיזור השקעה: קרן נאמנות  משקיעה במגוון רחב של ני"ע, ובכך לביצועים שליליים של נייר ערך בודד (או מספר קטן של ני"ע) לא תהייה השפעה מהותית על סה"כ ביצועי הקרן.
ניהול מקצועי: בכדי להיכלל בתיק השקעות של קרן נאמנות, על כל ני"ע לעבור בחינה מדוקדקת. מנהלי הקרן משקיעים באמצעות ניתוח כלכלי ושימוש בידע וניסיון שרכשו. למנהל ההשקעות של הקרן אפשרות ויכולת לבחון ולעקוב אחר ניירות הערך ולהגיע להחלטות מקצועיות בעלות בסיס והצדקה כלכליים. מנהל הקרן מאתר את ניירות הערך האופטימליים עבור הקרן, בהתחשב במדיניות ההשקעה שלה.
נזילות: נזילות הינה היכולת לממש את השקעתך תוך זמן קצר. ברוב קרנות הנאמנות ניתן להוסיף או למשוך כסף בכל עת. הטבות אלו בד"כ אינן מתאפשרות למשקיע עצמאי הרוכש ני"ע בעצמו. שלא כמו מרבית תכניות החסכון, שבהן כספך סגור לזמן קצוב, קרנות הנאמנות בנויות כך שתוכל לממש את כספך בכל עת, בהוראה אחת פשוטה.
אפשרות להשקעת סכומים קטנים: ניהול תיקי השקעות מצריך, בד"כ, מינימום של מאות אלפי ש"ח ואילו השקעת סכומי כסף קטנים באופן עצמאי תביא בד"כ לעלויות גבוהות ורמת סיכון גבוהה בשל פיזור נמוך. השקעה בקרנות, בהן אין מינימום להשקעה, עשויה לפתור מכשולים אלו.
יתרונות מס: דחיית תשלום מס - קרן נאמנות "פטורה" אינה משלמת מס רווחי הון. המס ישולם על-ידי המשקיע רק בעת מימוש יחידות ההשתתפות. לדחיית תשלומי המס, לעיתים לשנים רבות, יש ערך כלכלי רב. בנוסף, בהשקעה ישירה בני"ע משולם באופן מיידי מס על כל נייר אשר ממומש ברווח, מה שיכול להתבטא לעיתים בתשלום מס מעבר למתחייב עפ"י חוק במרבית המקרים. בקרן נאמנות לעומת זאת, יש קיזוז פנימי בין רווחים והפסדים שנוצרים בקרן, כך שאין מיסוי מיותר בהגדרה.

*להערכת מנהל הקרן.
אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים במידיים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע.

שלח