קרן השתלמות
אנליסט השתלמות חו"ל

עיקרי מדיניות השקעה

 נכסי המבלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -4.12%
תשואה 12 חודשים אחרונים -3.15%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 3.83%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 4.10%
מדד אלפא 1.68%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 8779
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 39,950
תחילת פעילות 03/2015
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
51188046-00000000000560-8779-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
T 2 3/4 04/30/2 12.3
Spdr s&p 500 etf trust 9.7
Vanguard S&P 500 etf 9.7
Ishares core s&p 500 etf 9.7
T 2 7/8 08/15/28 9.0

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
מניות וני"ע סחירים אחרים 42.9% אג"ח קונצרניות סחירות 23.8% מזומנים ושווי מזומנים 6.4% אג"ח ממשלתיות סחירות 26.8% 6.41% 6.41% 26.83% 26.83% 42.94% 42.94% 23.82% 23.82%
חשיפה אפקטיבית למניות: 46.40%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 4.80
תשואה נומינלית נטו 4.22
תשואה מצטברת (2017-2021) 25.18
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי ניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.56
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.14
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.05

 

מקור הנתונים הינו מאתר גמל –נט, אתר משרד האוצר. התפלגות נכסי הקופה - ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקופה; תשואה מתחילת שנה לתקופה: 1/21-7/21; תשואה 12 חודשים אחרונים לתקופה: 8/20-7/21; תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות: 8/18-7/21; תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות: 8/16-7/21; מדד אלפא שנתי 5 שנים אחרונות: 8/16-7/21  מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות.