צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

שאלות ותשובות

מהי קופת גמל?
קופת גמל היא מסלול חסכון לטווח ארוך או בינוני הנהנה מהטבת מס, אליה מפקידים העובד ו/או המעביד כספים באופן שוטף וממנה ניתן למשוך כספים בהתאם לדין במועד המשיכה בסכום חד פעמי, או בחלקים או כהכנסה תקופתית לאחר גיל הפרישה מעבודה, כקצבה. החל מיום 1 בינואר 2008 מסלול החסכון בגין הפקדות ממועד זה לקופת גמל, מיועד לתשלום קצבה בגיל פרישה בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בחוק. קופת הגמל הינה ישות משפטית עצמאית המוקמת עפ"י אישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ומתנהלת בהתאם להוראות הדין החלות על קופות גמל והנחיות הממונה. הממונה מפקח על התנהלות קופת הגמל והחברה המנהלת את קופת הגמל.
מיהו עמית בקופת גמל?
עמית הוא מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל במסגרת חשבון ספציפי, או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית מעביד (כהגדרתו בהמשך).
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 מבחין בעמיתים הבאים:
עמית-שכיר: עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל, בגין תגמולים ו/או פיצויים.
עמית-עצמאי: עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו.
עמית-מעביד: עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו. 
עמית-שיתופי: עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו. .
מהי קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים?
קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים היא קופה שאינה משלמת לקצבה שבה העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד. מדוע לבחור בחסכון זה?
ראשית - למטרת חסכון של העמית השכיר אשר עשוי לסייע לו בעתיד בגיל הפרישה מהעבודה או לפני כן, בהתאם להוראות החוק.
השנייה - הטבות מס שעמיתי הקופה זכאים להם. הטבות מס אלו ניתנות בעת ההפרשה לקופה (ניכוי וזיכוי ממס) ובעת משיכת הכספים.
הרווחים הריאליים שהפיקה הקופה פטורים מניכוי מס רווחי הון. 
מהם אחוזי השכר הניתנים להפקדה?
בקופת גמל קיימים שני סוגי חוסכים – שכיר ועצמאי. כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר המתעדכנת מידי שנה. לרוב העובדים החוסכים בקופת גמל עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר המנוכים על חשבון העובד, 5% נוספים המופקדים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים. חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.
מתי ניתן למשוך כספים מקופת גמל?
כספים שהופקדו עד לתאריך 31.12.07: הקופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעסיק):
בקופה תגמולים של עמית שכיר
: בהגיעו לגיל 60 שנים ולאחר צבירת וותק של 5 שנים ; לאחר פטירתו, לזכאים לכך; לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם, אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
בקופת תגמולים של עמית עצמאי: כספים שהופקדו עד 31.12.05 - אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון; כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 - בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים;  לאחר פטירתו - לזכאים לכך.
כספים שהופקדו לקופת גמל לאחר תאריך 1.1.08: במועד הזכאות יועברו הכספים לקופת גמל משלמת לקצבה. בחוק נקבע מינימום של כ- 4,125 ₪ שיש למשוך כקצבה חודשית מינימלית. במידה והחוסך לא הגיע לסכום זה – הוא יקבל קצבה חודשית כפי שחסך. אם חסך סכום העולה מעבר לקצבה חודשית מינימלית,  באפשרותו לקבל את הסכום העולה עליה כסכום הוני (חד פעמי) ובתנאי שהסכום ההוני לא יעלה על התקרה הקבועה בחוק (כחצי מיליון ₪).
בקופה אישית לפיצויים: לאחר פרישתו מהעבודה; לאחר פטירתו - לזכאים לכך.


מועדי תשלום לביצוע משיכות: בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה.
כיצד ניתן ליהנות מהטבות מס?
בהפקדה לקופת גמל לשכירים - חלק העובד מנוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. בגין הפקדה זו ניתן זיכוי ממס לעובד אשר מקטין את סך המס שמשלם העובד.
בהפקדה לקופת גמל לעצמאים - לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על מבוטח שכיר המפקיד לקופה זו (על בסיס סעיף 47 לפקודת מס הכנסה) להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי המבוטח השכיר לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה "טופס 135: דו"ח שנתי לשכירים - בקשה להחזר מס" בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת  www.mof.gov.il/taxes .
עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד המפקיד לקופה זו, יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה.
לאיזו קופת גמל ניתן להצטרף?
לקופת גמל לשכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים – זכאי להצטרף עמית שכיר. 
לקופת גמל לעצמאיים - זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד.
לקרן השתלמות לעצמאיים - זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
לקופה מרכזית לפיצויים - לא ניתן להצטרף החל מינואר 2008 אלא רק לנייד קופה קיימת בין גופים מנהלים שונים. בנוסף, החל משנת 2011 לא ניתן להפקיד אליה הפקדות חדשות.
מהי קרן השתלמות?
זהו אפיק החיסכון היחיד שהחיסכון בו אינו לגיל הפרישה, אך ניתן לקבל בו הטבות מס. קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס (למעט מס רווח הון על סכומים שעמל התקרה) לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס (ובלבד שלא בוצעה על ידו משיכה כלשהי מאותו חשבון). אם העמית משך חלק מהכסף שנצבר בחשבונו בקרן, ייסגר החשבון להפקדות חדשות והעמית יצטרך לפתוח חשבון חדש עם ותק חדש לצורך ביצוע ההפקדות השוטפות החדשות. במרבית קרנות ההשתלמות לשכירים, מפקיד העובד מדי חודש 2.5% משכרו לקרן, והמעסיק מוסיף על כך הפקדה בשיעור של 7.5% משכר העובד.
האם ניתן להמשיך להפקיד לקרן השתלמות אם הגיע מועד הפרעון?
ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר הגיעה לתום תקופת החיסכון, כל עוד לא התבצעו משיכות מהקרן. מרגע משיכת הכספים הראשונה, הפקדות נוספות יופקדו בקרן חדשה ויקבלו את הוותק של מועד ההפקדה הראשונה שלאחר המשיכה.
כיצד ניתן להצטרף לקופת גמל?
להצטרפות דיגיטלית לקופת גמל- לחץ כאן