קרן השתלמות
אנליסט השתלמות אג"ח

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  
מדיניות ההשקעות- שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -4.35%
תשואה 12 חודשים אחרונים -2.40%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 1.27%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 1.39%
מדד אלפא -1.32%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 972
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 84,851
תחילת פעילות 01/2008
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0972-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשלתי שקלי 324 5.9
ממשלתית שקלית 0.5% 04/25 4.6
ממשל צמודה 1025 4.4
גליל 5904 3.4
ממשלתי שקלי 1026 2.9

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 50.7% פקדונות והלוואות 0.2% השקעות אחרות 4.0% מזומנים ושווי מזומנים 6.8% אג"ח ממשלתיות סחירות 38.3% 6.80% 6.80% 38.30% 38.30% 50.70% 50.70% 0.20% 0.20% 4.00% 4.00%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 4.62
תשואה נומינלית נטו 4.02
תשואה מצטברת (2017-2021) 14.72
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.58
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.01