קרן השתלמות
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של משלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 
מדיניות ההשקעות- שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -4.69%
תשואה 12 חודשים אחרונים -2.80%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 0.19%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.75%
מדד אלפא -1.08%
תקופות פרסום התשואה הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 973
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 54,394
תחילת פעילות 11/2008
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-0973-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
ממשל צמודה 1025 9.2
ממשל שקלית 0825 8.6
ממשלתי שקלי 324 7.5
ממשל צמודה 0527 6.4
גליל 5904 5.5

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 20.6% השקעות אחרות 0.2% מזומנים ושווי מזומנים 2.6% אג"ח ממשלתיות סחירות 76.6% 2.60% 2.60% 76.60% 76.60% 20.60% 20.60% 0.20% 0.20%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 3.11
תשואה נומינלית נטו 2.54
תשואה מצטברת (2017-2021) 10.72
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה בפועל שנתי 0.56
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il