קרן השתלמות
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2022

ה
צהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -0.39%
תשואה 12 חודשים אחרונים -0.23%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות -0.01%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.13%
מדד אלפא -0.12%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1535
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 66,308
תחילת פעילות 01/2012
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-1535-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
מקמ 113 19.9
מלווה קצר מועד 1212 10.1
מלווה קצר מועד 313 6.7
מקמ 223 6.6
מלווה קצר מועד 513 5.6

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 20.2% השקעות אחרות 1.7% מזומנים ושווי מזומנים 15.3% אג"ח ממשלתיות סחירות 62.9% 15.28% 15.28% 62.84% 62.84% 20.18% 20.18% 1.70% 1.70%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 0.24
תשואה נומינלית נטו -0.13
תשואה מצטברת (2017-2021) 1.35
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.37
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.02
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il