קרן השתלמות
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
מדיניות ההשקעות- שנת 2021
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-30/11/2021)
תשואה מתחילת השנה 0.21%
תשואה 12 חודשים אחרונים 0.22%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 0.23%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 0.27%
מדד אלפא 0.00%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 1535
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.20
היקף נכסים באלפי ש''ח 47,547
תחילת פעילות 01/2012
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
511880460-00000000000560-1535-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-30/11/2021)
שם נייר ערך% אחזקה
מלווה קצר מועד 312 23.0
מלווה קצר מועד 412 22.3
מ.ק.מ. 212 10.9
ממשל צמודה 1025 3.9
בזק אגח 7 3.8

התפלגות נכסי הקרן
(מעודכן ל-30/11/2021)
אג"ח קונצרניות סחירות 17.6% השקעות אחרות 3.0% מזומנים ושווי מזומנים 9.1% אג"ח ממשלתיות סחירות 70.2% 9.11% 9.11% 70.27% 70.27% 17.62% 17.62% 3.00% 3.00%

ריכוז נתונים לשנת 2020 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו -0.04
תשואה נומינלית נטו -0.43
תשואה מצטברת (2016-2020) 1.47
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.20
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.39
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.00

לפרטים נוספים: 03-7147177 gemel@analyst.co.il