קרן השתלמות
השתלמות אג"ח עד 10% במניות

עיקרי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. 

מדיניות ההשקעות- שנת 2022

הצהרה בנושא ESG
נתוני תשואה
תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול (מעודכן ל-31/05/2022)
תשואה מתחילת השנה -5.43%
תשואה 12 חודשים אחרונים -2.23%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 1.75%
תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 1.96%
מדד אלפא -0.72%
תקופות פרסום התשואות הינן בהתאם לכללי משרד האוצר. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
GeneralInfo מידע כללי
מ.ה 8129
ח.פ החברה המנהלת 511880460
דמי ניהול שנתיים (ב-%) 1.50
היקף נכסים באלפי ש''ח 55,461
תחילת פעילות 11/2013
הבנק המתפעל בנק לאומי לישראל
קידוד מוצר:
51188046-00000000000560-8129-000

אחזקות נבחרות בקרן
(מעודכן ל-31/05/2022)
שם נייר ערך% אחזקה
גליל 5904 5.3
ממשל צמודה 0923 3.7
ממשל צמודה 0527 3.5
ממשל שיקלית 0928 3.3
Spdr s&p 500 etf trust 2.7

התפלגות נכסי הקופה
(מעודכן ל-31/05/2022)
אג"ח קונצרניות סחירות 45.7% מניות וני"ע סחירים אחרים 9.5% פקדונות והלוואות 0.2% השקעות אחרות 1.5% מזומנים ושווי מזומנים 8.0% אג"ח ממשלתיות סחירות 35.0% 8.01% 8.01% 35.04% 35.04% 45.75% 45.75% 9.51% 9.51% 0.20% 0.20% 1.50% 1.50%

ריכוז נתונים לשנת 2021 ב-%
תשואה נומינלית ברוטו 5.57
תשואה נומינלית נטו 4.96
תשואה מצטברת (2017-2021) 19.76
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מיתרה צבורה 1.50
שיעור דמי הניהול שרשאית הקופה לגבות על פי תקנונה מהפקדות שוטפות 0.00
שיעור דמי הניהול מיתרת נכסים שגבתה הקופה שנתי בפועל 0.58
שיעור הוצאות לניהול השקעות 0.03
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני 0.02