צור קשר

מידע למעסיקים – הוראות דיווח על תשלומים לקופת גמל

ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן: "תקנות התשלומים", "התקנות"). התקנות מסדירות את אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל, פרטים שעל מעסיק למסור לחברה המנהלת בעת הפקדה, מועדים להפקדת תשלומים וריבית לתשלום בגין איחור בהפקדה.

בנוסף, קובעות התקנות כי החל מיום 1.1.2016 מעביד המעסיק מעל 100 עובדים(1) ימסור לקופת הגמל דיווח על הפקדות לחסכון הפנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח במבנה אחיד שנקבע על ידי משרד האוצר. בהתאם, קופת הגמל תעביר היזון חוזר ממוכן למעסיק בגין הדיווחים הממוכנים שיועברו אליה. פרטים נוספים, לרבות העתק של תקנות התשלומים, תוכלו למצוא באתר משרד האוצר, בקישור הבא.

העברת קובץ הדיווח הממוכן לקופות הגמל שלנו תתאפשר בשתי דרכים:

1. למסלקה הפנסיונית

2. לחברה - באמצעות פנייה לכתובת המייל hovotm@analyst.co.il לטובת הקמת כספת משותפת והגדרת ממשקי עבודה.


לפרטים נוספים, נציגי הקופה ישמחו לעמוד לרשותך בימים א-ה
בין השעות 09:00 עד 17:00 בטלפון: 03-7147177, שלוחה 4


לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים, התקנות נכנסו לתוקף ביום 1 בפברואר 2017,

לגבי מעסיקים של לפחות עשרים עובדים אך לא יותר מחמישים עובדים, התקנות יכנסו לתוקף ביום 1 בפברואר 2018

לגבי יתר המעסיקים ביום 1 בפברואר 2019.